Використання нафтопродуктів. Навчальний посібник.

К списку книг

СЕРІЯ: “ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ”.
Книга-1
Книга-2
Книга-3
Книга-4
Книга-5

Р е ц е н з е н т: О.М. Лівінський – віце-президент Украінської академії наук, д-р техн. наук, проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Зеркалов Д.В.
З-57 Використання нафтопродуктів.2,2 Мб pdf Навчальний посібник. – К.: Основа, 2009 – 255с. (Серия “Енергозбереження в Україні”)
ISBN 00000

Розглянуті у взаємозв’язку експлуатаційно-технічні властивості палив (нафтових, альтернативних, їх сумішей), мастильних матеріалів (мінеральних і синтетичних олив, мастил), технічних рідин та їх вплив на роботу двигунів і на довкілля; подані рекомендації щодо раціонального їх використання і економії паливно-енергетичних ресурсів. Наведені вітчизняні, міжнародні та європейські класифікації нафтопродуктів, експрес-аналізи визначення їх якості в умовах експлуатації та можливості виправлення некондеційних показників з метою подальшого їх використання.
Для професорсько-викладацького складу, студентів вищих і середніх навчальних закладів при вивченні відповідних дисциплін, органів державного управління, інженерно-технічних працівників підприємств, широкого кола громадян-автомобілістів.

Зміст серії книг “Енергозбереження в Україні”

ПРАВОВА ОСНОВА
(Довідник)
Вступ
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Законодавче забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу
1.2. Політика енергозбереження України
1.3. Енергетична стратегія
1.4. Інтеграція до Європейського союзу
1.5. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом
1.6. Структура власності
1.7. Гарантування енергетичної безпеки
1.8. Загальні екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання
1.9. Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу
1.10. Науково-технічне та кадрове забезпечення
Розділ 2. Законодавча, організаційна і нормативна основа енергозбереження
2.1. Закон України Про енергозбереження
2.2. Закон України Про електроенергетику
2.3. Закон України Про теплопостачання
2.4. Закон України Про альтернативні види рідкого та газового палива
2.5. Закон України Про альтернативні джерела енергії
2.6. Національна комісія регулювання електроенергетики України
2.7. Національне агентство України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
2.8. Державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії
2.9. Державна інспекція з енергозбереження
2.10. Підрозділ з енергозбереження в галузевому міністерстві і інших центральних органах виконавчої влади
2.11. Спеціальна підготовка і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики
2.12. Взаємодія Державної екологічної інспекції та Державної інспекції з енергозбереження
2.13. Державна експертно-аналітична система управління процесом енергозбереження
2.14. Проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення
2.15. Порядок організації енергетичних обстежень
2.16. Організація проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж та оформлення їх результатів
2.17. Організація та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств
2.18. Платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження
2.19. Розрахунок цін на платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження
2.20. Матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
2.21. Порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження
2.22. Державна експертиза з енергозбереження
2.23. Енергетичний аудит. Загальні положення
2.24. Порядок відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків, пов’язаних з їх виконанням, за рахунок коштів державного бюджету
2.25. Відповідальність за порушення в енергетиці
Література

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ
(Довідник)
Вступ
1. Прогнузовання балансів паливно-енергетичних ресурсів
2. Стан і Розвиток ядерної енергетики
3. Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження, потенциал
розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
4. Паливно-енергетичні ресурси. Перспектива України
5. Видобуток, виробництво, використання і витрати палива і енергії в Україні
6. Енергетичний потенціал нетрадиційних та відновлюваних джерел енергіі (НВДЕ)
7. Екологічна безпека енергоспоживання
8. Основні поняття з нормування витрат палива і енергії
9. Методологія нормування енергоспоживання
10. Порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
11. Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
12. Енергетичний паспорт підприємства
13. Видача, оформлення, реєстрації «Енергетичного паспорта підприємства» та оплата послуг при його впровадженні
14. Міжгалузеві норми споживання електричної та теплової енергії для установ і організацій бюджетної сфери України
15. Проведення перевірок ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного використання
16. Порядок складання звіту за формою № 12-ЕЗ
17. Порядок складання звіту за формою № 1-ПЕР “наскрізна»
18. Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти за формою № 4-МТП
19. Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії за формою № 11-МТП
20. Облік нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування та транспортування
21. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення
22. Утворення та функціонування демонстраційних зон високої енергоефективності
23. Аналіз та розрахунки питомих витрат енергоресурсів під час проведення експертизи з енергозбереження та інспектування споживачів енергоресурсів
24. Розподіл виручки, що надходить на рахунки комунальних підприємств теплоенергетики, водопостачання і водовідведення, міського електротранспорту
25. Проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного
26. Нормативні втрати і виробничо-технологічні витрати нафти, природного газу та газового конденсату під час їх видобування, підготовки до транспортування та транспортування
27. Порядок проведенняенергетичного обстеження підприємств і аттестації спеціалізованих організацій на право його проведення
28. Оцінка ефективності функціонування «Енергетичного паспорту підприємства№ на підприємствах України.
Додатки
1. Коди Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності та відповідність їх товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності на нафту, палива і їх компоненти
2. Організації України з питань енергетики і інтернет-ресурси
Література

ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ
(Навчальній посібник)
Вступ
Розвиток нафтової промисловості
1. Загальні відомості про нафтопродукти і нафту
Нафта і нафтопродукти
Основний склад нафти
Методи переробки нафти
2. Бензини
Загальні відомості
Теплота згоряння.
Випарювання
Антидетонаційні властивості
Корозійність і стабільність бензинів
Економія бензинів та добавок до них
3. Дизельні палива
Загальні відомості
Прокачування палива
Випарювання і згоряння дизельних палив
4. Альтернативні палива
Загальні відомості
Газові вуглеводневі палива
Спирти, водень та інші палива
5. Моторні оливи
Загальні відомості
Використання моторних олив
Відпрацювання і заміна моторних олив
Позначення та класифікації моторних олив
6. Трансмісійні оливи
Загальні відомості
Позначення та класифікація
7. Синтетичні оливи
8. Пластичні мастила
9. Технічні рідини для гідравлічних систем
10. Практичні рекомендації щодо ефективного споживання нафтопродуктів
Загальні положення
Бензини
Дизельні палива
Моторні оливи
Трансмісійні оливи
Технічні рідини
11. Пожежний захист складів нафтопродуктів
12. Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
13. Норми витрат пального на роботу спеціального обладнання, установленого на автомобілях
14. Норми природних втрат нафтопродуктів
15. Порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України
16. Порядок приймання нафти та нафтопродуктів за якістю
Додатки
1. Терміни та визначення з нафтопродуктів
2. Підприємства-виробники нафтопродуктів
3. Перелік продукції, що виробляється нафтопереробними заводами України
4. Окремі дані, пов’язані з використанням нафтопродуктів
Література

ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВА ТА ЕНЕРГІЇ
(Довідник)
Вступ
Розвиток вугільної промисловості
Розвиток системи теплозабезпечення
Розвиток газотранспортної системи
Розділ 1. Загальні положення
1. Загальні положення з економії палива
2. Міжгалузеві норми витрат палива для опалювальних котлів, які експлуатуються в Україні
3. Розрахунок економічного ефекту від впровадження налагоджувальних робіт
4. Ефективність заходів щодо економії палива
5. Підвищення ефективності використання палива в топках котлів
6.Переведення котельних на газоподібне паливо
7. Ефективне використання газу в парових і водогрійних котлах
8. Пооб’єктне припинення та відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам природного газу, крім населення
9. Приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу
10. Визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами
11. Вимоги до ефективного використання газу та охорони навколишнього середовища при проведенні налагоджувальних робіт на паливовикористовуючому обладнанні
12. Диференційовані по регіонах мінімальні норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та рідким пічним побутовим паливом, відповідно до яких населенню будуть надаватися субсидії готівкою для відшкодування витрат на їх придбання
13. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку газів вуглеводневих скраплених для комунально-побутового споживання та автомобільного транспорту
Розділ 2. Нормування витрат палива котельними установками
1. Котельні з паровими котлами
2. Котельні з водогрійними котлами
3. Визначення втрат теплоти і К.К.Д. котельної установки з паровозними
котлами за методом сумарних питомих витрат
4. Визначення витрат теплоти і К.К.Д. котельної установки розрахунково-номографічним методом
5. Поправочні коефіцієнти до основних показників роботи котла
Розділ 3. Ефективне використання теплоенергії на опалення, вентиляцію і технологічні потреби підприємств
1. Загальні положення
2. Будівлі з центральним опаленням при централізованому теплопостачанні
3. Будівлі з центральним опаленням при індивідуальній опалювальній котельній
4. Будівлі з пічним опаленням на твердому паливі
5. Розрахунок норм витрати теплоти на вентиляцію будівель
6. Гаряче водопостачання
7. Сушка деревини
8. Втрати теплоти в зовнішніх теплових мережах
9. Виробничі печі
9.1. Ковальські печі
9.2. Печі ресорних цехів
9.3. Термічні печі
10. Виварні і технологічні ванни. Автоклави
Додатки
1. Допоміжні відомості
2. Основні фізичні властивості газів
3. Середня молярна теплоємність газів коли сталий тиск ? Сp, кДж/(моль?К)
4. Фізичні параметри для сухого повітря при тиску 760 мм. рт. ст.
5. Співвідношення між одиницями вимірювання
Література
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
(Довідник)
Вступ
Реалізація Енергетичної стратегії
Розвиток електроенергетичної галузі
1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
2. Правила користування електричною енергією
3. Видача ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності
4. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
5. Умови та правила здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
6. Обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами
7. Практичні методи оцінкі ефективності заходів щодо економії електроенергії
8. Передача електроенергії шляхом використання спеціальних технічних схем
9. Енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення
10. Підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН)
11. Експертиза приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів
12. Міжгалузеві норми питомих витрат електроенергії на виробництво продукції деревообробки
Додатки
Література
СУЧАСНІ ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
(Довідник)

Вступ
Загальні технології
Харчова промисловість
Битовий сектор
Нафтохімія
Будівництво
Чорна металургія
Скляна промисловість
Опалювання
Інші галузі виробництва