Зеркалов Д.В. Управління залізничним транспортом. У четирьох книгах. Кн. 3. Техногенна безпека

К списку книг

УДК 656.2.03.07
ББК 39.2я2
З-57
Зеркалов Д.В.
Управління залізничним транспортом ?Електронний ресурс? :
У чотирьох книгах. Кн. 3: Техногенна безпека. 1,42 Мб pdf Навчальний посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM;
Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана.

Р е ц е н з е н т и: Ю.Ф.Кулаев — професор Київського університету економікі і технологій транспорту, доктор екон. наук; Ю.Л.Заяць— доцент Дніпропетровсько-го Національного університету залізничного транспрту, канд. техн. наук; В.М.Білик — зав. відділенням “Організація перевезень і управління на залізничному транспор-ті“ Київського технікуму залізничного транспорту.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
(лист №14.18.2-94 від 27.01.2004)

Зеркалов Д.В.
З-57 Управління залізничним транспортом. У чотирьох книгах. Кн. 3. Техногенна безпека //Навчальний посібник. – К.: Основа, 2009.– 337 с.

ISBN 978-966-699-062-8
ISBN 978-966-699-452-6

Систематизовані й узагальнені матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення безпечної діяльності на залізничному транспорті України.
Матеріал книги грунтується на міжнародних документах, постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, Міністерства транспорту, поло-женнях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для за-безпечення виконання вимог Закону України «Про залізничний транспорт».
Для викладачив і студентів навчальних закладів залізничного транспорту різних рівнів акредитації. Може бути використаний працівниками галузі, керівниками і фахівцями народного господарства України.

ЗМІСТ
Глава 7. Безпека руху залізничного транспорту
7.1. Державний нагляд за забезпеченням безпеки руху на транспорті
7.2. Державний нагляд за безпекою руху поїздів на залізничному транспорті
7.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення в Міністерстві транспорту України з питань надзвичайних подій в транспортно-дорожньому комплексі та взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади
7.4. Забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті
7.5. Основні напрямки системи профілактичної роботи з питань безпеки руху на залізницях України
7.6. Комісія незалежних експертів з безпеки руху поїздів
7.7. Апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту залізниці
7.8. Апарат Головного ревізора з безпеки руху поїздів і автотранспорту дільниці залізниці
7.9. Головне управління безпеки руху та екології Державної адміністрації залізничного транспорту України
7.10. Класифікація транспортних подій на залізничному транспорті та метрополітенах України
7.11. Розслідування транспортних подій на залізницях України
7.12. Облік і звітность транспортних подій та порушень у поїзній та маневровій роботі на залізницях України
7.13. Громадський контроль щодо забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті України
7.14. Відбудівний поїзд залізниць України
7.15. Розподіл обов'язків у сфері контролю за безпечною експлуатацієюзалізничного транспорту між Держнаглядохоронпраці та Укрзалізницею

Глава 8. Управління безпекою руху автомобільного транспорту
8.1. Державна реєстрація та облік транспортних засобів
8.2. Державний технічний огляд автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів
8.3. Єдині технічні приписи для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах
8.4. Облік та аналіз дорожньо-транспортних пригод і порушень правил дорожнього руху в Укрзалізниці
8.5. Службове розслідування і розбор дорожньо-транспортних пригод
8.6. Прийом, стажування, інструктажі та допуск до роботи на лінії
8.7. Робота водіїв на підприємствах Укрзалізниці
8.8. Планування і контроль заходів попередження дорожньо-транспортних пригод
8.9. Забезпечення безпеки дорожнього руху при роботі автотранспорту у відриві від основної бази
8.10. Контроль за виконанням водіями вимог безпеки дорожнього руху на транспортних засобах
8.11. Організація безпечного руху транспортних засобів і пішоходів на території і виробничих приміщеннях підприємств Укрзалізниці
8.12. Службове розслідування випадків дорожньо-транспортних пригод на залізничних переїздах і автошляхах

Глава 9. Техногенно-екологічна безпека
9.1. Основні положення і визначення
9.2. Правова основа екологічної безпеки громадян України
9.3. Екологічна безпека та державний контроль у галузі охорони довкілля
9.4. Система управління довкіллям
9.5. Екологічні механізми природоохоронної діяльності природокористування в Україні
9.6. Екологічна експертиза і аудит
9.7. Встановлення рівнів шкідливого впливу і лімітів викидів забруднюючих речових в атмосферне повітря
9.8. Державний облік в галузі охорони атмосферного повітря
9.9. Система інформаційного обслуговування охорони довкілля
9.10. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон
9.11. Екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць
9.12. Фітосанітарний контроль на державному кордоні України

Глава 10. Безпека праці на залізничному транспорті
10.1. Система управління охороною праці
10.2. Організація роботи з функціонування системи управління охороною праці
10.3. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
10.4. Державний нагляд, відомчий і громадський контроль за охороною праці
10.5. Організація державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці
10.6. Служба з охорони праці
10.7. Обставини, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання
10.8. Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці
10.9. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Загальні положення
10.10. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
10.11. Необхідна документація з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі
10.12. Дисципліна працівників залізничного транспорту
10.13. Опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Глава 11. Охорона на залізничному транспорті
11.1. Відомча воєнізована охорона на залізничному транспорті
11.2. Охорони вантажів і об’єктів на залізницях України
11.3. Охорона вантажів, що перевозяться
11.4. Охорона вибухових матеріалів і метанолу
11.5. Охорона вантажів у поїздах тимчасово залишених на проміжних станціях без локомотивів
11.6. Охорона вантажів у вантажних районах і контейнерних пунктах
11.7. Охорона особливо важних та інших об’єктів
11.8. Відповідальність за незабезпечення збереження вантажів і об’єктів
11.9. Пожежна безпека під час перевезення вантажів на залізничному транспорті
Додатоки
1. Основні терміни з техногенної безпеки та їх визначення
2. Основні терміни та визначення з безпеки руху
3. Декларація про навколишне середовище та розвиток (Ріо-де-Жанейро)
4. Хартія Міжнародної торгової палати про підприємницькі принципи сталого розвитку
5. Нормативні документи з питань екології та акредитації лабораторій
6. Законодавчі та нормативно-правові акти з питань забруднення довкілля
7. Міжнародні стандарти ISO з контролю якості довкілля
8. Нормативні документи України з питань контролю забруднення довкілля
9. Екологічне маркування
Література

ЛІТЕРАТУРА
1. Аксенов І.М., Зеркалов Д.В. Довідник залізничника. У восьми книгах. Кн. 2. Перевезення пасажирів./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 452 с.
2. Безпека руху автомобільного транспорту: Довідник. Зеркалов Д.В., Лев¬ковець П.Р., Мельниченко О.І., Дмитрієв О.М. — К.: Основа, 2002. — 360 с.
3. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічне управління: Навчальний посібник. — К.: Науковий світ, 2001. — 193 с.
4. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Екологічний моніторинг: Навчальний посібник. — К.: Науковий світ, 2001. — 205 с.
5. Величко О.М., Зеркалов Д.В. Контроль забруднення довкілля: Навчальний посібник. — К.: Основа, 2002. — 256 с.
6. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В., Говорун А.Г., Корпач А.О., Мержиєвська Л.П. Екологія автомобільного транспорту: Навч. посібник. — К.: Основа, 2002. — 312 с., іл.
7. Довідник залізничника. У восьми книгах. Кн. 1. Перевезення вантажів./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 648 с.
8. Довідник залізничника. У восьми книгах. Кн. 3. Техногенна безпека./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 648 с.
9. Довідник експедитора. У двох книгах. Кн.1. Д.В. Зеркалов, В.Г. Кушнірчук, Ю.Й. Пероганич та інш./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2002. — 528 с.
10. Довідник експедитора. У двох книгах. Кн. 2. Д.В. Зеркалов, В.Г. Кушнірчук, Ю.Й. Пероганич та інш./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2003. — 528 с.
11. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. — К.: Науковий світ, 2001. — 301 с.
12. Зеркалов Д.В., Мельниченко О.І., Дорошенко М.В. Правова основа безпеки життєдіяльності: Навчальний посібник. — К.: Науковий світ, 2001 — 166 с.
13. Зеркалов Д.В. Техногенна безпека: Словник-довідник. — К.: Науковий світ, 2001. —77 с
14. Зеркалов Д.В., Лоза В.Г. Техногенна безпека: Словник-довідник. — К.: Науковий світ, 2001. — 131 с.
15. Зеркалов Д.В., Сажко В.А. Безпека життєдіяльності: Словник- довідник. — К.: Основа, 2002. — 128 с.
16. Зеркалов Д.В., Мельниченко О.І., Дмитрієв О.М. Підготовка водіїв: Довідник. — К.: Основа, 2002.—162 с.
17. Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів. Навчальний посібник. — К.: Основа, 2003.— 624 с.
18. Зеркалов Д.В., Доманський В.А. Транспортне страхування. Довідник./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 462 с.
19. Зеркалов Д. В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Кн. 1. — К.: Основа, 2002. — 416 с.
20. Зеркалов Д. В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Кн. 2. — К.: Основа, 2003. — 528 с.
21. Кушнірчук В.Г., Петров В.І., Зеркалов Д.В. Перевезення вантажів залізничним транспортом: Довідник./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2001. — 512 с.
22. Техногенна безпека залізниць України: Нормативно-правові документи. Зубко А.П., Соколов О.Й., Потетюєв Ю.Ф., Зеркалов Д. В.; За ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Науковий світ, 2000. — 294 с.