Зеркалов Д.В. Управління залізничним транспортом. У четирьох книгах. Кн. 4. Відповідальність. Страхування.

К списку книг
УДК 656.2.03.07
ББК 65.271я2
З-57
Зеркалов Д.В.
Управління залізничним транспортом ?Електронний ресурс? : У чотирьох книгах. Кн. 4: Відповідальність. Страхування. 1,74 Мб pdf Навчальний посібник / Д. В. Зеркалов. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана.

Р е ц е н з е н т и: Ю. Ф. Кулаев — професор Київського університету економікі і технологій транспорту, доктор екон. наук; Ю. Л. Заяць — доцент Дніпропетровського Національного університету залізничного транспрту, канд. техн. наук;
В. М. Білик — зав. відділенням “Організація перевезень і управління на залізнич-ному транспорті“ Київського технікуму залізничного транспорту.

Зеркалов Д. В.
З-57 Управління залізничним транспортом. У чотирьох книгах. Кн.4. Відповідальність. Страхування // Навчальний посібник. ? К.: Основа, 2004.? 211 с.
ISBN 978-966-699-062-8
ISBN 978-966-699-453-3
Систематизовано й узагальнено матеріали основних законодавчих актів та інших документів, які відображають сучасний стан нормативно-правового забезпечення відповідальності на залізничного транспорту України.
Матеріал книги грунтується на міжнародних документах, постановах Верховної Ради України, рішеннях Уряду, Міністерства транспорту, положеннях та інструкціях Укрзалізниці, що становлять нормативну базу для забезпечення виконання вимог Закону України «Про залізничний транспорт».
Для викладачив і студентів навчальних закладів залізничного транспорту різних рівнів акредитації. Може бути використаний працівниками галузі, ке-рівниками і фахівцями народного господарства України.
ЗМІСТ

Глава 12. Відповідальність за перевезення
12.1. Відповідальність залізниці, вантажовідправників і вантажоодержу¬вачів
12.2. Правила заявлення та розгляду претензій
12.3. Правила складання актів
12.4. Претензії та позови
12.5. Штрафи
12.6. Спори, що виникають з перевезення вантажів залізницею
12.7. Цивільний кодекс України
12.8. Господарський кодекс України

Глава 13. Страхування відповідальності
13.1. Страхова справа
13.2. Закон України Про страхування
13.3. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність
13.4. Страховий захист зовнішньоекономічних операцій
13.5. Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
13.6. Моторне (транспортне) страхове бюро
13.7. Діяльність страхових брокерів
13.8. Діяльность аварійних комісарів
13.9. Ліга страхових організацій України (ЛСОУ)

Глава 14. Відповідальність за порушення руху поїздів та безпеки праці
14.1. Кодекс України про адміністративні порушення
14.2. Кримінальний кодекс України
14.3. Цивільний кодекс України
14.4. Господарський кодекс України

Додатки
1. Страхові терміни
2. Основные термины внешнеторговых операций

ЛІТЕРАТУРА

1. Довідник залізничника. У восьми книгах. Кн. 1. Перевезення вантажів./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 648 с.
2. Довідник залізничника. У восьми книгах. Кн. 3. Техногенна безпека./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 648 с.
3. Довідник експедитора. У двох книгах. Кн.1. Д.В. Зеркалов, В.Г. Кушнірчук, Ю.Й. Пероганич та інш./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2002. — 528 с.
4. Довідник експедитора. У двох книгах. Кн. 2. Д.В. Зеркалов, В.Г. Кушнірчук, Ю.Й. Пероганич та інш./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2003. — 528 с.
5. Зеркалов Д.В., Коба В.Г., Кушнірчук В.Г., Петров В.І. Порти України. Перевезення вантажів. Навчальний посібник. — К.: Основа, 2003.— 624 с.
6. Зеркалов Д.В., Доманський В.А. Транспортне страхування. Довідник./ За ред. Д.В.Зеркалова. — К.: Основа, 2004. — 462 с.
7. Зеркалов Д. В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Кн. 1. — К.: Основа, 2002. — 416 с.
8. Зеркалов Д. В. Транспорт України. Довідник. У двох книгах. Кн. 2. — К.: Основа, 2003. — 528 с.
9. Зеркалов Д.В. Международные перевозки. Терминология. — К.: Основа, 2004. — 512 с.
10. Зеркалов Д.В., Марунич В.С., Мельниченко О.І. Правова основа вантажних перевезень: Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт і практичних занять для студентів транспортних вузів. — К.: Науковий світ, 2001. — 67 с.
11. Зеркалов Д.В., Коцюк О.Я. Нормативно-правова основа вантажних перевезень: Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт і практичних занять для студентів транспортних вузів з напряму підготовки 1004 “Транспортні технології”. — К.: Науковий світ, 2001. — 64 с.