Минимальные размеры выплат в Украине в 2001-2010 году

К оглавлению
Показатели среднемесячной заработной платы по Украине за 1958-2010 годы

Розмiр прожиткового мiнiмуму 2001-2011 р.

ЗАКОН УКРАИНЫ № 1646-VI «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» (находится на рассмотрении в Конституционном суде).
1. Размер минимальной заработной платы

с 01.11.2009 – 744 грн. с 01.01.2010 – 869 грн. с 01.04.2010 – 884 грн. с 01.07.2010 – 888 грн. с 01.10.2010 – 907 грн. с 01.12.2010 – 922 грн.
2. Размер минимальной пенсии по возрасту – 498 грн.
3. Размер необлагаемого минимума –17 грн.
4. Размер прожиточного минимума: С ноября 2009 года – 701 грн.

• для детей в возрасте до б лет – 632,00 грн.
• для детей в возрасте от б до 18 лет – 776,00 грн.
• для трудоспособных лиц – 744,00 грн.
• для лиц, утративших трудоспо¬собность, – 573,00 грн.
С января 2010 года – 825 грн.
• для детей в возрасте до 6 лет –755,00 грн.
• для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 901,00 грн.
• для трудоспособных лиц – 869,00 грн.
• для лиц, утративших трудоспособность – 695,00 грн.
С апреля 2010 года – 839 грн.
• для детей в возрасте до б лет –767,00 грн.
• для детей в возрасте от б до 18 лет – 917,00 грн.
• для трудоспособных лиц – 884,00 грн.
• для лиц, утративших трудоспособность, – 706,00 грн.
С июля 2010 года – 843 грн.
• для детей в возрасте до 6 лет –771,00 грн.
• для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 921,00 грн.
• для трудоспособных лиц – 888,00 грн.
• для лиц, утративших трудоспособность, – 709,00 грн.
С октября 2010 года – 861 грн.
• для детей в возрасте до б лет –787,00 грн.
• для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 941,00 грн.
• для трудоспособных лиц – 907,00 грн.
• для лиц, утративших трудоспо¬собность, – 723,00 грн.
С декабря 2010 года – 875 грн.
• для детей в возрасте до 6 лет –799,00 грн.
• для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 957,00 грн.
• для трудоспособных лиц – 922,00 грн.
• для лиц, утративших трудоспособность, – 734,00 грн.
5. Уровень обеспечения прожиточного минимума (гарантированный минимум):
• для трудоспособных – 133 грн.
• для нетрудоспособных –187,5 грн.
• для инвалидов – 200,00 грн.
• для детей в возрасте до 6 лет из малообеспеченной многодетной семьи – 278,5 грн.
• для детей в возрасте от б до 18 лет из малообеспеченной много¬детной семьи – 350,5 грн.
6. Размер границы малообеспеченносги –118,30 грн.
7. Размер помощи при рождении ребенка –12 240 грн.
8. Размер помощи по уходу за ребенком по достижению им трехлетнего возраста – 130,00 грн.
9. Размер помощи на похороны –1200 фн.
10. Минимальный размер помощи по безработице – 360 или 500 грн.

Выплаты, предусмотренные ч.2 ст.23, ст.ЗЗ ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» – 360 гривен.
Выплаты, предусмотренные ч.1 ст.23 ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» – 500 грн
11. Размер минимальной ординарной (обычной) академической стипендии:
• для учащегося профессионально–технического УЗ – 200 грн.
• для студента ВУЗ І–ІІ уровней аккредитации – 400 грн.
• для студента ВУЗ III–IV уровней аккредитации – 530 грн.
• для учеников профессионально-технических УЗ из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, – 550 грн.
• для студента ВУЗ III–IVуровня аккредитации из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, – 1160 грн.

Закон України Про бюджет на 2010 р.

ОСОБЛИВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 52. Установити у 2010 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 825 гривень, з 1 квітня – 839 гривень, з 1 липня – 843 гривень, з 1 жовтня – 861 гривні, з 1 грудня – 875 гривень та для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня – 755 гривень, з 1 квітня – 767 гривень, з 1 липня – 771 гривні, з 1 жовтня – 787 гривень, з 1 грудня – 799 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 901 гривні, з 1 квітня – 917 гривень, з 1 липня – 921 гривні, з 1 жовтня – 941 гривні, з 1 грудня – 957 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня – 869 гривень, з 1 квітня – 884 гривень, з 1 липня – 888 гривень, з 1 жовтня – 907 гривень, з 1 грудня – 922 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 695 гривень, з 1 квітня – 706 гривень, з 1 липня – 709 гривень, з 1 жовтня – 723 гривень, з 1 грудня – 734 гривень.

Розміри державних соціальних гарантій на 2010 рік, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, цим Законом та нормативно–правовими актами Кабінету Міністрів України.

Стаття 53. Установити на 2010 рік мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня – 869 гривень, з 1 квітня – 884 гривні, з 1 липня – 888 гривень, з 1 жовтня – 907 гривень, з 1 грудня – 922 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 5,2 гривні, з 1 квітня – 5,29 гривні, з 1 липня – 5,32 гривні, з 1 жовтня – 5,43 гривні, з 1 грудня – 5,52 гривні.

Керівникам бюджетних установ забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282–12).

Стаття 54. Установити у 2010 році розміри мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно–технічних та студентів вищих навчальних закладів I–IV рівнів акредитації, учнів і студентів з числа дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в розмірах, що діяли у грудні 2009 року.

Керівникам навчальних закладів забезпечити проведення індексації стипендій учнів та студентів відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282–12).

Стаття 55. Кошти державних цільових фондів обслуговуються органами Державного казначейства України.

Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щокварталу подавати Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України та Державному казначейству України звіти про виконання кошторисів відповідних фондів у порядку та терміни, встановлені Державним казначейством України.

Стаття 56. Надати право Державному казначейству України надавати Пенсійному фонду України позики на термін до дванадцяти календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів, пов'язаних із виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного фонду України.

Стаття 57. Пенсійному фонду України списати недоїмку із страхових внесків, заборгованість з відшкодування пільгових пенсій (в тому числі витрат на їх доставку) та борг з фінансових санкцій та пені, що не погашені станом на 1 березня 2010 року на вугле– та
торфодобувних підприємствах, які входять до сфери управління Міністерства вугільної промисловості України. На суму списаної заборгованості цих підприємств списати заборгованість Пенсійного фонду України за позиками, наданими за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, шляхом віднесення усіх сум на взаєморозрахунки з бюджетом з подальшим відновленням єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Період, за який списано недоїмку із страхових внесків, обліковується в системі персоніфікованого обліку внесків як період, за який сплачено страхові внески у повному обсязі.

Стаття 58. Установити, що державні унітарні підприємства (крім державного підприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" відповідно до Закону України "Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів" ( 1341–15 ), а також державних підприємств "Міжнародний дитячий
центр "Артек" і "Український дитячий центр "Молода гвардія") та їх об'єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 15 відсотків, а державні унітарні підприємства, що є суб'єктами природних монополій, та
підприємства, обсяг чистого прибутку яких у поточному році складає більше 50.000 тис. гривень, сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 30 відсотків.

Порядок сплати частини чистого прибутку (доходу) встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об'єднання сплачують до загального фонду місцевих бюджетів частину чистого прибутку (доходу), що вилучається до бюджету, у порядку та за нормативами, визначеними Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими радами.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

Державними підприємствами та господарськими товариствами енергетичної галузі, 100 відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, чистий
прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) або дивіденди, зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів,
рішення по яких приймаються Кабінетом Міністрів України, та на обсяг повернення кредитних коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з відповідними
рішеннями Кабінету Міністрів України.

Державні унітарні підприємства та їх об'єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у
строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Установити, що господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави в яких складає 100 відсотків (крім дочірніх компаній та підприємств Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також закритого акціонерного товариства "Укргаз–Енерго"), сплачують до 1 липня 2010 року безпосередньо до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами фінансово–господарської діяльності за
2009 рік у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у статутних фондах господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій.

Установити, що закрите акціонерне товариство "Укргаз–Енерго" сплачує до 1 липня 2010 року дивіденди, нараховані за результатами фінансово–господарської діяльності за 2006–2009 роки, безпосередньо Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України"
у розмірі частки (акцій, паїв) Компанії у його статутному фонді.

Установити, що господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави (крім Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України"), сплачують до 1 липня 2010 року до Державного бюджету України дивіденди, нараховані за результатами
фінансово–господарської діяльності за 2009 рік пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах у розмірі базових нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів.

На суму дивідендів на державну частку, несвоєчасно сплачених господарським товариством, у статутному фонді якого є корпоративні права держави, та господарським товариством, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутному фонді господарського товариства, частка держави якого складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз–Енерго"), Фондом державного майна України нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету
України з розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.
Стаття 59. Господарські товариства, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків (крім закритого акціонерного товариства "Укргаз-Енерго"), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності за
2006–2009 роки до 1 травня 2010 року, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний
рік, до 1 липня 2010 року.

Закрите акціонерне товариство "Укргаз–Енерго", у разі неприйняття рішення про нарахування дивідендів за результатами фінансово–господарської діяльності за 2006–2009 роки до 1 травня 2010 року, забезпечує перерахування Національній акціонерній
компанії "Нафтогаз України" частини чистого прибутку за результатами фінансово–господарської діяльності за 2006–2009 роки у розмірі частки (акцій, паїв) Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" у його статутному фонді до 1 липня 2010 року.

На суму коштів, несвоєчасно внесених господарськими товариствами, у статутному фонді яких є корпоративні права держави, та господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних фондах
господарських товариств, частка держави яких складає 100 відсотків (у тому числі закритим акціонерним товариством "Укргаз–Енерго"), Державною податковою адміністрацією України нараховується пеня у порядку, визначеному частиною десятою статті 58 цього Закону, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 60. Державне казначейство України здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів у порядку, визначеному Державним казначейством України за погодженням із Міністерством фінансів України, і відображає їх у звітності про виконання бюджету. При реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань здійснюється перевірка відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню, паспорту бюджетної програми.

Розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства України, та у разі їх відповідності бюджетним паспортам.

Розпорядники бюджетних коштів беруть зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

При цьому зобов'язання щодо виплати субсидій, допомоги, пільг з оплати за спожиті житлово–комунальні послуги та компенсацій громадянам з бюджету, на що згідно із законами України мають право відповідні категорії громадян, обліковуються органами Державного казначейства України незалежно від визначених на цю мету бюджетних
призначень.

Будь–які зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України ( 2542–14 ) та цим Законом (крім витрат, що здійснюються відповідно до частини четвертої цієї статті), не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), стипендій, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні
зобов'язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

Стаття 61. Заборонити у 2010 році:

реструктуризацію заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім розстрочення її сплати під час санації такого суб'єкта господарювання за участю інвестора, який бере на
себе солідарні зобов'язання щодо погашення такої заборгованості у термін не більше ніж на три роки на підставі договору, укладеного між таким суб'єктом господарювання, інвестором та органом стягнення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб'єктом господарювання зобов'язань за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім пені, яка нарахована внаслідок невиконання суб'єктом господарювання зобов'язань за такими кредитами, бюджетними позичками або фінансовою допомогою на реструктуризовану під час його санації суму заборгованості, а також пені, нарахованої на суму погашеної простроченої понад три роки заборгованості за кредитами, залученими державою або під
державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі;

списання заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, крім заборгованості суб'єктів господарювання,
визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів і стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, а
також крім заборгованості суб'єктів господарювання, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, бюджетними позичками та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, щодо стягнення якої судом прийнято рішення не на користь держави,
яке набрало законної сили, та/або стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним, та крім заборгованості державних агентів з отримання, використання та погашення кредитів, залучених під державні гарантії для закупівлі імпортної
сільськогосподарської техніки, яка, відповідно до рішення органів влади, поставлялась цими державними агентами одержувачам–підприємствам усіх форм власності, в межах заборгованості цих одержувачів, визнаних у встановленому порядку банкрутами, вимоги щодо погашення заборгованості яких перед державними агентами за отриману імпортну техніку не були задоволені у зв'язку з недостатністю їх активів і стосовно яких
проведено державну реєстрацію припинення юридичної особи у зв'язку з визнанням її банкрутом, зменшеної на залишкову вартість цієї техніки;

надання відстрочок щодо термінів сплати податкових зобов'язань суб'єктів господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами).

Стаття 62. Установити, що у 2010 році по населених пунктах, грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535–12 ), збільшені в 3,2 раза.

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня 2010 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" (2535–12).

Стаття 63. Керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної
плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах. Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно із законодавством України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу (крім категорій, пільги яким передбачаються пунктом "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (2801–12), частиною четвертою статті 29 Основ законодавства України про культуру (2117–12), абзацом першим частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту") (1060–12), а також у частині медичної допомоги і санаторно–курортного лікування та відпочинку для оздоровлення –
члени сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, пенсіонери з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та члени їх сімей, здійснюються в межах і відповідно до бюджетних асигнувань на функціонування цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом,
речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно–курортного лікування та відпочинку для оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; зниження плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу; безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і користування нею; безоплатне відправлення та одержання листів військовослужбовцями строкової служби.

Стаття 64. Установити, що до членів сім'ї пільговика при наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни I групи та доглядає за ним за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.

Стаття 65. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують відповідні витрати, затверджені цим Законом (рішенням про місцевий бюджет), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких надпланових обсягів у першу чергу на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату,
стипендій, комунальних послуг та енергоносіїв.

Якщо така заборгованість відсутня, розпорядник бюджетних коштів 50 відсотків коштів спрямовує на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, а 50 відсотків коштів – на заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не
забезпечені коштами загального фонду бюджету за відповідною бюджетною програмою.

У такому випадку розпорядник бюджетних коштів здійснює перерозподіл обсягів взятих бюджетних зобов'язань за загальним фондом бюджету для проведення видатків за цими зобов'язаннями із спеціального фонду бюджету.

Стаття 66. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулих роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів – зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням;

для одержувачів бюджетних коштів – повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у дохід відповідних бюджетів.

Порядок зменшення асигнувань та повернення бюджетних коштів до відповідних бюджетів визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 67. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8 (2154б–17) до цього Закону.